Новини

Публикувана на Неделя, 23 Февруари 2014 18:48

Нов сайт на Copy.bg

( 6 Votes ) 

Днес 22.02.2014 Copy.bg е с изцяло нов облик и функционалности благодарение на съвместните ни усилия с уеб агенцията Dreamstudio. От много време искахме да предоставим на нашите клиенти една съвременна и стабилна платформа с богат избор от IT продукти и ето, че тя вече е факт. На Copy.bg можете да намерите над 20 000 артикула от областта на офис техниката и консумативите. Има богат избор от варианти за плащане и възможност за покупка на изплащане (лизинг).

copy.bg new

Вижте проекта тук

Публикувана на Четвъртък, 28 Февруари 2013 14:41

„С безопасен труд по пътя на успеха”

( 6 Votes ) 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.


 

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0284

С безопасен труд по пътя на успеха

договор № ESF-2302-01-07012

Бенефициент:   „КОПИЛИНК” ЕООД

Стойност на проекта: 81 010,88 лева

Съфинансиране от ЕСФ:    81 010,88 лева

Начало на проекта: 01.10.2012 г.

Край на проекта: 30.09.2013 г.

„КОПИЛИНК” ЕООД през целия период на своето съществуване надгражда постигнатото по отношение на здраве и безопасност при работа. Непрекъснато се анaлизира нивото на риска и ежегодно се следи за наличие на необходимите лични предпазни средства. В досегашния период на съществуването си, в „КОПИЛИНК” ЕООД се прилага последователна политика по отношение на разработване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като ежегодно се приема програма с мерки за минимизиране и управление на риска, която е подплатена с необходимите финансови ресурси. Регулярно се следи за наличие на лични предпазни средства и се закупуват нови при наличие на брак и дефекти. Към дружеството е съсздаден орган по безопасност и здраве, който следи за състоянието на осигуряване на изискванията за здраве и безопасност при работа. Персоналът ежегодно преминава обучение относно основните изисквания по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Обща цел:

Подобряване условията на труд в „КОПИЛИНК” ЕООД и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Специфични цели:

· Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в „КОПИЛИНК” ЕООД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда.

· Интегриране на ISO 9001:2008 с BS OHSAS 18001-2007 и създаване на интегрирана система за упрвление на безопасността и здравето при работа.

· Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и осигуряване на оптимални условия на труд;

· Повишаване на ефективността и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

· Ограничаване на неблагоприятните въздействия, произтичащи от характера и организацията на работата.

Дейности по проекта

1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;

2. Доставка и монтаж на климатични ситеми в работните и офис помещения

3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;

4. Разработване на процедури документи относно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и консултиране на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд

5. Сертифициране на фирмата за  придобиване на стандарт BS OHSAS 18001-2007 за безопасни условия на труд;

6. Дейност по информиране и публичност;

Проект С безопасен труд по пътя на успеха цели подобряване условията на труд в работните офис помещенията на „КОПИЛИНК” ЕООД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.

Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната политика на фирмата ни представлява основен подход за успешно прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в сферата на труда и появата на нови рискове.

Фирмена политика е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на „КОПИЛИНК” ЕООД за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на безопасността и здравето при работа.

Основните цели на политика в тази област са:

· високо качество на труда и организация на работа;

· високо качество на управление на човешките ресурси;

· висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на работещите.

Проектът подкрепя принципите, свързани с регламентиране на трудовите отношения, които се въвеждат със съвременното национално законодателство и предоставя различни предизвикателства и възможности пред дружеството. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда във фирмата не се приема като задължение. Това е необходимост, която е осъзната и използвана от работодателя, работниците и служителите.

С проекта се цели подпомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в „КОПИЛИНК” ЕООД и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания; повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.

С проекта ще се реализира целта на оперативна програма развитие на човешките ресурси, за подобряване качеството на живот на хората, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността и учене през целия живот. С проекта ще се реализира целта на Приоритетна ос 2 от ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно, повишаване  на производителността и адаптивността на заетите. Проектът е насочен към областта на интервенция 2.3 „Подобряване условията на труд на работното място”, като същите ще се приведат в съответствие с нормите и изисикванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Ще се подобри професионалния и здравния статус на работната сила, чрез внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността при работа.

Чрез реализирането на проект „С безопасни труд по пътя на успеха”, дейността  на  компанията, утвърденият професионализъм на нейните служители и коректността в  отношенията й с клиентите и партньорите, я превръщат в сериозен партньор и гарант за високо качество на предлаганите услуги.

Реализацията на проекта ще позволи на „КОПИЛИНК” ЕООД, да предлага все по-качествени услуги в своите бизнес направлeния.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,

по Схема за безвъзмездна финансова помощ:

BG 051 PO 001-2.3.02 „Безопасен труд”

 

Публикувана на Четвъртък, 26 Април 2012 01:03

Няколко съвета как да направите бизнеса си по - "зелен"

( 4 Votes ) 

 

Ето и няколко полезни съвета как всеки би могъл да спомогне за опазване на природата и околната среда на работното място:

1. Изключвайте офис техниката, когато не я използвате- копирните машини, принтерите и другите устройства в офиса използват значителен обем електроенергия, дори когато са в покой. Винаги ги изключвайте през уикендите и когато нямате намерение да ги ползвате.

2. Печатайте двустранно - все пак при производството на хартия се изразходват както дървесен материал, така и електричество и куп други суровини. Когато при печат, копиране и принтиране вие пестите хартия, спасявате не само дърветата.

3. Използвайте многократно: Не случайно капацитетът от копия, които един консуматив стандартно прави, се посочва по стандарт при 5% запълненост на лист A4. Това означава, че средно се използва само 5% от площта на един лист хартия и най - често само едната му страна. Използвайте листата, които принтирате, да си водите записки и винаги пишете и на гърба - по този начин може действително да се намали разхищението.

4. Винаги използвайте Print Preview: Изключително много сбъркани документи отиват в кофата за боклук поради невнимание при печатане - ако използвате опцията за преглеждане на документа винаги, преди да го пуснете за печат към принтера си ще спестите доста тонер, хартия и електричество за една година.

5. Използвайте опциите Sleep и Standby: Най - често принтерите се използват сравнително кратно на фона на дългия работен ден. Ако ги държите постоянно в моментална готовност за работа харчите значително повече електричество.

6. Колкото и да е добре за копирната индустрия - не принтирайте всичко: Замислете се, че не винаги е необходимо да имате всичко на хартиен носител. Много пъти е доста по - лесно да прочетете каквото ви е необходимо от монитора - пък спестявате и консумативи.

7. Изберете точния модел: Изключително важен елемент при покупка на принтер, копирна машина или мултифункционално устройство е да прецените обемът от копия, които ще правите. По този начин можете да намалите разходите си за консумативи - тонер - и да оптимизирате разходите си за електричество. Не ви е необходимо устройство, което печата със скорост 30 страници в минута ако принтирате десетина страници на ден.

8 Стратегическо разположение: Разполагайте устройствата си разумно в офиса - не е необходимо всеки да има принтер на своето бюро. По - рентабилно е, когато няколко души използват едно устройство с повече възможности, оптимално натоварено.

9. Не подсилвайте жегата: Офис техниката генерира сериозно количество топлина по време на работния процес. Не е рентабилно да я позиционирате в помещения, които не са проветриви, и които така или иначе трудно охлаждате.

10. Energy Star: Купувайте техника, която отговаря на стандарта Energy Star или еквивалентен и по - нов такъв. Той гарантира, че уредът - копирна машина, принтер, мфу и тн. е снабден с функцията да преминава автоматично в режим на нисък разход на електроенергия. Най - новите модели на Brother например са усъвършенствали този икономия и резултатите са очевидни.

 

Копилинк ЕООД - 0700 17 202 - нас ни интересува какво купувате

 

( 2 Votes ) 


IT средите са много динамични - при тях важи максимата, че промяната е константна величина. Това важи с пълна сила и за копирната индустрия. Някои производители напускат Българския пазар, други тепърва навлизат или сменят представителите или дилърите си. Трети пък навлизат директно или посредством собствени фирми. Какво обаче се случва с клиентите? Могат ли те да разчитат, че когато инвестират в офис техника качеството на обслужване, което получават в началото ще се запази на ниво по време на целия период на договора? Ще има ли кой да им предостави адекватно и качествено обслужване за машината марка X, за която дадена фирма е отделила ресурс? Това са въпроси, които вълнуват бизнеса, особено в несигурни времена.

Оторизираните дилъри обикновено са фирми с дългогодишна история, с голям опит във всякакви ситуации и с огромна клиентска база. Тези фирми имат ресурса да предоставят качествено обслужване на копирната техника на своите клиенти, тъй като сервизните им специалисти и търговските им представители са преминали през десетки обучения и курсове за предлагане и обслужване на съответните марки, които фирмите предлагат. Оторизираните дилъри имат достъп и до много повече документация и допълнителни материали за марките, които обслужват, както и до добри ценови условия за консумативи и резервни части за копирните машини, принтери и мултифункционални устройства.

Избирайки фирма с история вие избирате фирма с бъдеще и гарантирате на бизнеса си безупречен и безотказен работен процес.

Копилинк ЕООД - 0700 17 202

 

Публикувана на Сряда, 25 Април 2012 20:49

Принтирането - скрит разход

( 2 Votes ) 

Имахте ли представа, че принтирането е един от най - големите скрити разходи за една фирма? Всички тези принтери, които са разпръснати по бюрата на служителите ви струват много на вашата фирма или учреждение. Това са разходи, които вие не можете и не знаете как да проследите. Състоянието на икономиката днес поставя този проблем на предни позиции и назрява необходимостта от възможност за проследяване на разходите по копиране и принтиране.

Копирните машини са чудесен начин да следите обемите от копия, които служителите ви генерират, тъй като обслужващата ви фирма обикновено ви таксува на копие и може да ви предостави подробна статистика. Вече съществуват и модерни системи за контрол на принтерите и копирните машини във вашия офис, както и копията, които вашите служители правят.

Замислете се, преди да сложите принтери, предназначени за домашна употреба в офиса си - това може значително да повиши разходите ви.

 

 

 

Публикувана на Сряда, 25 Април 2012 20:31

Поддръжка на копирната машина

( 2 Votes ) 

 

Мнозина считат копирната машина за купчина машинария, която просто включваш в контакта и забравяш за каквато и да е било поддръжка. Всъщност обаче съществуват редица прости изисквания, които е необходимо да се спазват, ако човек смята да използва копирната си техника дълго време и без проблеми.

Ежедневната употреба на копирна машина оказва значително влияние върху състоянието и качеството и на копие - точно както ежедневното шофиране износва автомобилите. Превантивната поддръжка е от голяма степен на важност при необходимост от ефективна употреба на офис техниката - принудителните ремонти и поправки са пречка за работния процес. Освен това, трябва да се има предвид, че една зле работеща копирна машина би могла да има доста негативни и неприятни последици за иначе успешните ви проекти в офиса.

Сключването на договор за поддръжка е основен елемент по пътя към правилната грижа за копирната машина и офис оборудването ви. Добра програма за поддръжка би включвала следните елементи: тонер, консумативи (без хартия), всички необходими части, сменяни щом достигнат предопределения от оригиналния производител на копирната машина живот, обновяване на firmware, превантивна поддръжка, почистване. Освен това е важно да има гарантиран период на безпроблемна работа с копирната машина, както и възможност за предоставяне на оборотна копирна техника.

Копилинк предлага на своите клиенти гъвкави програми за поддръжка на тяхната копирната и офис техника, включващи бонуси като: бързо време за реакция при форсмажорни обстоятелства, оборотна техника, безплатни демонстрации и обучения както и фиксирани посещения от сервизните техници. Фирмата предлага сертифицирани сервизни услуги и поддръжка на вашата офис и копирна техника, копирни машини, факс апарати, принтери ,скенери и мултифункционални устройства (МФУ). Основните марки копирни машини, с които Копилинк работи са Коника Минолта, Brother, Toshiba, Hewlett Packard, Canon, Ricoh и други.

Освен да разполагате с добра обслужваща фирма на вашата офис техника от значителна важност е и отношението ви към вашите копирни машини, принтери и други офис устройства- поддръжката на отлична чистота и премахването на наличния прах или остатъчен тонер могат значително да удължат времето, в което ще се радвате на безпроблемна употреба на вашата офис техника. Също така е хубаво да се запознаете с инструкциите за употреба на вашите копирни машини, както и винаги да ги изключвате от електрическата мрежа, преди да извършвате каквито и да било ремонтни или почистващи дейности и манипулации. Обръщайте внимание и на специалните индикатори и лампички, които от време на време ще ви сигнализират за състоянието на вашата копирна машина, принтер или мултифункционално устройство - те могат да ви гарантират добро качество на копието.

Необходимо е да отделите малко време за грижа за вашата офис техника, за да сте сигурни, че можете да разчитате на нейната безпроблемна работа тогава, когато ви е най - необходима.

Копилинк ЕООД може да ви даде съвет или консултация по всеки въпрос, свързан с техниката във вашия офис - свържете се с нас.

 

Публикувана на Понеделник, 02 Април 2012 15:14

Konica Minolta подписа глобално търговско споразумение с Komori Corporation

( 1 Vote ) 

Пазарът на производствен печат се фокусира напоследък върху дигитални системи за печат, тъй като клиентите имат все по-осезаема нужда от често променяща се информация, къси тиражи, one-to-one маркетинг и печат на променливи данни. Konica Minolta разработва и осигурява дигитални печатни системи за производствени цели от 1999 г., базирани на широка гама от собствени технологии, свързани с цветно производство. Компанията поддържа лидерска позиция в Европа в сегмента цветен печат в производствения клас машини и е заслужила добра репутация по отношение на качество на изображението, надеждност и стабилност. Komori Corporation е водеща компания на пазара на производствен печат, осигуряваща специализирани и иновативни решения. Офсетовите системи на фирмата произвеждат широка гама от продукти. Konica Minolta и Komori Corporation сключват това глобално търговско споразумение с ясната цел да изградят продуктивна печатна среда, допринасяща за многопрофилно развитие на бизнеса с печтарски услуги и да предложат качествени продукти и услуги, от които клиентите им имат нужда. Konica Minolta планира да направи технологично представяне на прототип на мастилено-струйна система, обща разработка с Komori Corporation, на изложението drupa 2012 в Дюселдорф, Германия, което ще се преведе през май 2012 г. Konica Minolta ще доставя на Komori Corporation машини от сериите "bizhub PRESS", основно дигиталната система "bizhub PRESS C8000" – най-добрият продукт от линията, в 4 региона – Япония, САЩ, Европа и Китай. През май 2012 г., Konica Minolta BT ще започне да предлага продуктите на Komori Corporation на база OEM, за същите региони. С дистрибуцията на "bizhub PRESS" системи чрез търговските канали на Komori Corporation и под марката на Komori на база OEM, Konica Minolta ще разшири каналите си на дистрибуция към клиенти, които използва основно офсетови машини. Така компанията ще разполага с разнообразна информация за качеството на печат, работата с медии и стабилността на работа на системата в сегмента за големи натоварвания във всеки един етап от разработката, производството, продажбата и обслужването на машините.


Можете да поискате актуална оферта за Bizhub PRO C8000, както и за всяка друга производствена система, принтер, или копирна машина на Konica minolta на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на 070017202

Публикувана на Четвъртък, 02 Февруари 2012 17:57

Bizhub PRO C6000L -дигитална преса на Konica Minolta

( 1 Vote ) 

Bizhub PRO C6000L

Последната производствена система за къси тиражи на Коника Минолта предлага перфектно качество на цветовете и безупречна надеждност.

Bizhub PRO® C6000L, най-новата цветна дигитална система от серията bizhub PRO® на Konica Minolta предлага изгоден печат и изображения с високо качество. С модерната технология на Коника Минолта за обработка на цветовете, тази дигитална цветна преса е създадена специално за да отговори на основните изисквания за качество, надеждност, лекота на употреба и икономичност, които имат печатниците, рекламните агенции и офисите с голям обем на печат.

Дигиталният производствен печат никога не е бил толкова достъпен, колкото сега с Bizhub PRO C6000L. Системата отпечатва скоростно 60 копия в минута в черно-бяло и в цвят, а в комбинация с месеч обем на печат до 280 000 отпечатъка и разделителна способност от 1200x1200x8bit dpi позволява производствен печат в самия офис, без да се прави компромис с качеството. С разнообразните си довършителни възможности Bizhub PRO C6000L произвежда различни материали като книги, брошури, каталози, доклади, флаери и директна поща с възможност за персонализация.

Вграденият Konica Minolta IC-601 контролер предлага достъпно управление на цветовете и списъците със заявки, както и безпроблемна интеграция на широк спектър от приложения на Konica Minolta за оптимизиране средата на печат и уеб-2-принт решения. Обработката на хартията в Bizhub PRO C6000L става бързо и свръх гладко. Благодарение на въздушно-струйното подаване на хартия на Konica Minolta, гъвкавостта на медиите е голяма и обхваща широка гама, включително хартия до 300 gsm, хартия с покритие, картон и офсет за дигитален печат.

Иновационните технологии за изобразяване S. E. A. D. II със сензори за контрол на цветовете в реално време, ITbit и CRS, полимеризираният тонер Simitri® HD и въздушно-струйният начин на разделяне и подаване на хартията създават непобедима комбинация от качество и лекота на работа, осигурявайки перфектни резултати и най-висока надеждност.

В качествата на новата Bizhub PRO C6000L може да се убеди всеки, който има интерес  - в шоурумът на Коника Минолта посетителите имат възможност да разпечатат свои файлове на различни носители и да сравнят качеството на цветовете. До края на март Bizhub PRO C6000L е на промоционална цена, като подарък към системата компанията предлага избор между софтуер за персонализация или софтуер контрол на цветовете.


Можете да поискате актуална оферта за Bizhub PRO C6000L, както и за всяка друга производствена система, принтер, или копирна машина на Konica minolta на This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на 070017202

Публикувана на Четвъртък, 02 Февруари 2012 17:36

Gartner поставя Konica Minolta сред лидерите на пазара на МФУ и принтери

( 1 Vote ) 


Лангенхаген, Германия, ноември 2011 г.

Konica Minolta Business Solutions обяви днес позицията си в лидерския квадрат на световния доклад на Gartner „Магически квадрант за многофункционални устройства и принтери“1.

„Признанието за световен лидер в производството на многофункционални устройства и принтери в този силно конкурентен пазар е нещо, към което се стремихме в работата си. Това че сме в „лидерския квадрант“ е страхотна новина за нас и сме решени да запазим тази позиция“, каза Кен Осуга, Президент на Konica Minolta Business Solutions Europe. "Превърнахме се в доставчик на цялостни решения за B2B сектора - с всепризнати технологии, решения и поддръжка и имаме доказателството, че посоката ни е правилна.“

„Магическият квадрант на лидерите” на Gartner за производителите на многофункционалните устройства (МФУ)  и принтери в световен мащаб служи като експертен съветник на средните и големите компании да се запознаят и оценят технологични компании, които предлагат съответните продукти и услуги. Клиентите на Gartner търсят все по-осезаемо доставчици, които могат да отговарят на тяхното глобално присъствие и да станат партньори, помагайки им с решения за техните нужди за печат и управление на документи.

Konica Minolta постигна глобално присъствие като компания, с водещо в бранша продуктово портфолио, като в същото време увеличи предимството на многобройните канали за продажби, предоставяйки хардуер, софтуер и услуги на своите клиенти, когато и където клиентът желае.

Това най-ново признание маркира отличителна година за спечелилата множество награди МФУ серия bizhub на Коника Минолта.

По-рано тази година Buyers Laboratory Inc. (BLI) награди Коника Минолта като победител в категорията „Серия на годината“ за черно-белите и цветните многофункционални устройства bizhub. През последните няколко години Коника Минолта спечели най-много BLI награди сред конкурентите си и продуктовата серия се доказа в областите, които имат най-голямо значение за нашите клиенти - надеждност, лекота на употреба, производителност и качество на изображението.

.......................................................

1Gartner, Inc. Magic Quadrant for MFPs and Printers, Worldwide, S. McNee, F. De Silva, 24 October 2011.

За Konica Minolta Business Technologies, Inc.

Konica Minolta Business Technologies, Inc. е една от ключовите компании на Konica Minolta Group и предлага продукти, системи и решения, принасящи нововъведения на пазарите за офис и производствен печат. В офис сегмента Konica Minolta развива дейността си в световен мащаб, с фокус върху многофункционални периферни устройства (МФУ), лазерни принтери и цялостни офис решения. При производствения печат компанията предлага системи с марката bizhub PRESS/PRO серии, които имат конкурентни предимства пред  собствените  Konica Minolta  ключови  технологии в модерния цветен печат.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Копилинк ЕООД (Copylink.bg) е оторизиран търговски и сервизен представител на Konica Minolta България

 

( 4 Votes ) 

Целият екип на Копилинк ЕООД Ви желае изключителни и незабравими мигове в компанията на близки хора по време на коледните и новогодишни празници! Бъдете здрави, влюбени и усмихнати и позволете на празникът да направи всички нас малко по - добри!

Page 1 of 3

Най-четеното

Последни новини

  • 1
  • 2
  • 3

Нов сайт на Copy.bg

23.02.2014 г.

Нов сайт на Copy.bg

Днес 22.02.2014 Copy.bg е с изцяло нов облик и функционалности благодарение на съвместните ни усилия с уеб агенцията Dreamstudio. От много време искахме да предоставим...

„С безопасен труд по пътя на успеха”

28.02.2013 г.

„С безопасен труд по пътя на успеха”

  “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.   ПРОЕКТ...

Няколко съвета как да направите бизнеса …

26.04.2012 г.

  Ето и няколко полезни съвета как всеки би могъл да спомогне за опазване на природата и околната среда на работното място: 1. Изключвайте офис техниката, когато...

Търсене

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Нов сайт на Copy.bg

Днес 22.02.2014 Copy.bg е с изцяло нов облик и функционалности благодарение на съвместните ни усилия с уеб агенцията Dreamstudio. От много време искахме да предоставим на нашите клиенти една съвременна и стабилна платформа с богат избор от IT продукти и...

23.02.2014 г.

„С безопасен труд по пътя на успеха”

  “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“.   ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0284 „С безопасен труд по пътя на успеха” договор № ESF-2302-01-07012 Бенефициент:   „КОПИЛИНК”...

28.02.2013 г.

Няколко съвета как да направите бизнеса …

  Ето и няколко полезни съвета как всеки би могъл да спомогне за опазване на природата и околната среда на работното място: 1. Изключвайте офис техниката, когато не я използвате- копирните машини, принтерите и другите устройства в офиса използват значителен обем електроенергия,...

26.04.2012 г.

Какви са ползите от работа с оторизирани…

IT средите са много динамични - при тях важи максимата, че промяната е константна величина. Това важи с пълна сила и за копирната индустрия. Някои производители напускат Българския пазар, други тепърва навлизат или сменят представителите или дилърите си. Трети...

25.04.2012 г.

За нас

Копилинк ЕООД – офис техника, консумативи, служба по трудова медицина и орган за контрол – цялостни решения за успешен бизнес.

Присъединете се към нас във Facebook.

0700 17 202