Политика по качеството, здравето и безопасността при работа на Копилинк ЕООД

( 3 Votes ) 

Перфектност и коректност при обслужването на клиентите. Загриженост за здравето и мотивация на персонала

Политиката по качеството, здравето и безопасността при работа на фирма “Копилинк” ЕООД  гр. София, е свързана със стратегията на ръководството за внедряване на система от действия и процеси, водещи до непрекъснатото подобряване на дейността, при гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите продукти и услуги, съответстващи на клиентските, нормативни и други изисквания, както и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на своите служители.

За осъществяване на тази политика и постигане на поставените цели, във фирма “Копилинк” ЕООД, е създадена, документирана, внедрена и непрекъснато поддържана интегрирана система за управление, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007.

Ръководството на фирма “Копилинк” ЕООД в своята дейност - предлагане на продукти и услуги в областта на офис техниката, СТМ и орган за контрол от вида “С”, се стреми да спазва чисти и взаимноизгодни бизнес взаимоотношения със своите клиенти и доставчици, като набляга на точността и откритостта при контактите с тях, с цел постигането на перфектност и коректност в съвместната си работа.

Фирма “Копилинк” ЕООД, в зависимост от предмета на своята дейност и възможностите си, спазвайки нормативните, законовите и други разпоредби и стандарти, обслужва държавни организации, малки средни и големи компании, развиващи дейността си на територията на Република България.

Непрекъснатото повишаване на компетентността, квалификацията, правоспособността и мотивацията на персонала са фактори, обуславящи доброто представяне на фирмата при обслужване на продукти от най-съвременно технологично ниво.

Използуването на документираната интегрирана система по качеството, здравето и безопасността при работа е задължение на всеки служител на “Копилинк” ЕООД и обхваща цялостната дейност на фирмата.

В своята работа, ръководството и служителите на “Копилинк” ЕООД се стремят винаги към:

Ø предоставяне на висококачествени и конкурентноспособни продукти и услуги, в съответствие с националните нормативни и други изисквания и стандарти;

Ø пълно задоволяване изискванията и очакванията на клиентите;

Ø непрекъснато привличане на нови клиенти;

Ø извършване на навременни и адекватни коригиращи и превантивни мерки, с цел избягване на рискове и преодоляване на системни несъответствия;

Ø постоянна оптимизация на техническата база и инфраструктура, водещи до подобряване организацията на труда и повишаване на икономическата ефективност;

Ø непрекъснато подобряване условията на труд чрез намаляване до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността, свързани с дейности, процеси и продукти на организацията;

Ø предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания и наранявания, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на осъзнатост от страна на служителите за спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа, както и готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

Ø намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез предприемане на действия, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и преглед на целите и програмите, отнасящи са за здравето и безопасността при работа;

Ø запазване на устойчива работоспособност на работници и служители, чрез периодични прегледи, профилактики и почивки, с цел намаляване на умората и стреса при работа и увеличаване на производителността на труда;

Ø прилагане на най-добрите налични практики, техники и технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно, за подобряване на качеството на предлаганите продукти и/или елиминиране и ограничаване на възможните опасности за здравето и безопасността при работа на служителите;

Ø наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

Ø осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

Ø активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия на труд и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите свързани с осигуряването на тези условия.

Ръководството на “Копилинк” ЕООД, се ангажира с периодичния преглед за продължаващото съответствие и адекватност на Политиката на организацията, за нейното разгласяване, разясняване и прилагане, както и за реализация на поставените цели и програми в определените срокове.

Ръководството на “Копилинк” ЕООД се ангажира, изпълнявайки Политиката си, да удовлетворява изискванията на клиента и непрекъснато да подобрява ефикасността на интегрираната системата за управление.

Управител :

Мениджър по качеството, ЗБР :

Дата:01.04..2013 г.

 

Share this post