Енергийна ефективност

( 4 Votes ) 

Бизнес направлението „Енергийна ефективност“ при „КОПИЛИНК“ ЕООД е създадено през 2011 г. и е лицензирано от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) като е в писано в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност с идентификационен № 00331/19.03.2012 г.
Основната му цел е да се подкрепи политиката за реализиране на значителен потенциал за енергоспестяване и участие на дружеството в създаването на работещ пазар за енергийни услуги в България.
Дружеството предлага комплексно обслужване в областите на енергийната ефективност, одитирането, проектирането, финансирането, консултирането и др. За постигането на целите си са сформирани екипи от специалисти с необходимото образование, квалификация и професионален опит, преминали допълнителни квалификационни курсове на обучение.
Политиката на фирмата се основава на коректност във взаимоотношенията, взаимоизгодно сътрудничество, точно изпълнение на поетите ангажименти, непрекъснато развитие.
Дружеството работи с квалифицирани специалисти /топлотехници, строителни инженери, енергетици, електроинженери, икономисти и др./ с опит, притежаващи сертификати за обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност. Разполага с възможно най-съвременните технически средства от последно поколение за енергийно обследване, съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност /ЗЕЕ/, а също така и необходимия специализиран софтуер за компютърно моделиране на сгради, изчисление на параметрите, резултатите и сравняването им с нормативно изискуемите.

Повече информация за услугите и дейностите, които извършваме, както и други полезни връзки в областта на енергийната ефективност можете да намерите на www.energiinaefektivnost.bg

Share this post